วันอังคาร, 29 มิถุนายน 2021 17:09

ข้อสั่งการการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

เขียนโดย... 

          ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการในโรงพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมอบให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็น ผู้ลงในนามในข้อสั่งการการจัดบริการคลินิกกัญชา

ทางการแพทย์แบบบูรณาการ รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนนี้ นั้น

         ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งข้อสั่งการการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการโดยให้มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดบริการตามแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

๒. ลงทะเบียนระบบสารสนเทศด้านกัญชาทางการแพทย์ ในโปรแกรมที่มีการบูรณาการร่วมกันของ กบรส. และ อย.และให้ยกเลิก การลงทะเบียนระบบสารสนเทศเดิม C-moph 

๓. ขอรับการสนับสนุนสารสกัดกัญชาทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี

ตามลิงค์ https://forms.gle/3OTGklgFXKthoee48

อ่าน 117 ครั้ง