วันอังคาร, 01 มิถุนายน 2021 09:38

ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการบุคลากร Care manager ฝึกอบรมในการปฏิบัติงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

เขียนโดย... 

                  ตามที่  กรมการแพทย์ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดทำแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ เหมาะสมและปลอดภัย โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้หน่วยบริการที่จัด ให้บริการคลินิกกัญชาสามารถให้บ ริการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน กำหนดให้มีบุคลากร Care manager เป็นผู้ทำหน้าที่ผู้จัดการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับกัญชาทางการแพทย์ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดยมีกรมการแพทย์รับหน้าที่เป็นผู้จัดด้านการฝึกอบรมจึงขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการบุคลากร Care manager เพื่อวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านกัญชาทางการแพทย์  นั้น

                 ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านสำรวจ ความต้องการบุคลากร Care manager ฝึกอบรมในการปฏิบัติงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลแบบสำรวจผ่านทาง : https://qrgo.page.link/cwNVs  ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  รายและเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 216 ครั้ง