วันศุกร์, 30 เมษายน 2021 11:47

ขอส่งสารสกัดฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

เขียนโดย... 

                ตามที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ส่งสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นำไปใช้สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ในพื้นที่จังหวัดน่าน  นั้น

                ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอส่งสารสกัดฟ้าทะลายโจรมายังท่านเพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้ และขอความร่วมมือเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ และบันทึกข้อมูลใน google form ตาม QR code ที่แนบมา พร้อมนี้ กรณีไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) สามารถใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรได้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป โดยไม่ต้องส่งคืน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กองการแพทย์ทางเลือก โทร ๐๖ ๕๕๐๔ ๕๖๗๘

อ่าน 258 ครั้ง