วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2021 13:43

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน ระยะที่ ๒

เขียนโดย... 

         ตามที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการพัฒนาการปลูก และแปรรูปกัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านในโรงพยาบาลล่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชน โดยดำเนินการในพื้นที่นำร่อง จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลคลองม่วง จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอเหนือ จังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ จังหวัดพัทลุง และ ได้จัดทำโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน ระยะที่ ๒ เพื่อขยายโอกาสเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย และเพิ่มพื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อมสำหรับการดำเนินการปลูกกัญชาและให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านให้ทั่วถึง

         ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีความพร้อมดำเนินการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบคำขออนุญาตผลิต (ปลูก) และครอบครอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นผู้กรอกแบบคำขอเสนอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมเอกสารส่งไปยังกรมการแพทย์แผนไทยฯ และให้วิสาหกิจชุมชนเตรียมโรงเรือนปลูกกัญชา รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจโรงเรือนต่อไป ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://qrgo.page.link/mNJ7c

อ่าน 121 ครั้ง