วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2021 10:23

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานความก้าวหน้าการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1

เขียนโดย... 

            ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ ๑ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาในการรักษา นั้น
            ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุชจังหวัดน่าน จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านส่งรายงานความก้าวหน้าการจัดบริการกัญชาทางการแพทย์ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยตัดข้อมูลพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลทุกวัน ที่ ๒๕ ของเดือน และส่งรายงาน ผ่าน line open group : “กัญชาทางการแพทย์ น่าน” ตาม QR code ด้านล่าง หรือส่งเอกสารไปยังกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งไปยังเขตสุขภาพที่ ๑ ต่อไป

อ่าน 104 ครั้ง