วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2020 13:19

ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

เขียนโดย... 

                ตามที่  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน ได้รับ มอบหมายจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ประสานรวบรวมรายงานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในระดับเขตสุข ภาพที่ ๑ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแผนงานขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่การปลูก การผลิตยาแผนไทย และการให้บริการ (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) รวมถึงการตรวจนิเทศราชการกระทรวงสาธารณสุข นั้น

                ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอความร่วมมือท่านพิจารณามอบหมายให้ แพทย์แผนไทยในหน่วยงานของท่านเป็นผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านทางเว็บไซต์ https://qrgo.page.link/urP3T  เป็นประจำทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 282 ครั้ง