วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2020 10:19

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานความก้าวหน้าการจัดบริการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๑ Featured

เขียนโดย... 

                 ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ ๑ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสบุนกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  เพื่อใช้ในผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาในการรักษา นั้น

                 ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน ส่งรายงานความก้าวหน้าการจัดบริการกัญชาทางการแพทย์ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยตัดข้อมูลพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูล ทุกวัน ที่ ๒๕ ของเดือน และส่งรายงาน ผ่าน line open group : “ กัญชาทางการแพทย์ น่าน” ตาม QR code ด้านล่าง หรือส่งเอกสารไปยัง กลุ่ม งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งไปยังเขตสุขภาพที่๑ ต่อไป  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

อ่าน 157 ครั้ง