วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2020 10:14

แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคองแบบบูรณาการ(สำหรับแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ)

เขียนโดย... 

                        กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์แผนไทยได้จัดทำเอกสารวิชาการ “แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคองแบบบูรณาการ (สำหรับแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ)” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขยายผลการจัดบริการทางการแพทย์แผนไทยด้านการดูแลแบบประคับประคองแบบบูรณาการ และการจัดการเรียนการสอนของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพในคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นั้น

                       ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่า น ขอส่งแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับ ประคองแบบบูรณาการ (สำหรับแพทย์แผนไทย และสหวิชาชีพ) เพื่อใช้เบนแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแบบบูรณาการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ส่งไปยังกลุ่มงานวิชาการเวชกรรมและผดุงครรภ์ไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย  โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๐๘

 

 

อ่าน 280 ครั้ง