วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2019 13:10

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่18มิ.ย.59 (ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน) Featured

เขียนโดย... 

 

 

เรียน     นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)/นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ/หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในสังกัดสสจ.น่าน

 

           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

 

                สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ส่งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 1.ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก พิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและด้านอื่นๆ 2.ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก เร่งรัดตรวจสอบและปรับปรุงสภาพ และขุดลองคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ 3.ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมการวิ่งแบบผจญภัยในพื้นที่ธรรมชาติ (Trail Running) รายละเอียดตามที่แนบ

 

อ่าน 57 ครั้ง