วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2019 13:01

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่25ต.ค.59 (สำรวจเครื่องมือเครื่องจักรกล) Featured

เขียนโดย... 

 

เรียน     นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)/นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ/หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในสังกัดสสจ.น่าน

 

           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

 

                สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ส่งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำรวจความต้องการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรของเกษตรกร และให้สนับสนุนตามลำดับความพร้อม ตลอดทั้งเร่งรัดและขยายผลการดำเนินมาตรการหรือสนับสนุนเครื่องจักรอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้ใช้ที่ผลิตในไทย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและแรงงาน รายละเอียดตามที่แนบ

 

อ่าน 47 ครั้ง