วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2019 10:29

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก Featured

เขียนโดย... 

เรื่อง   การประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก           รอบ ๑/๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒)

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง  หนังสือเขตสุขภาพที่ ๑ ที่ สธ ๐๐๓๒.๒/๑๓๔๗๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒    จำนวน ๑ ฉบับเรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ    

ตามที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ กำหนดจัดประชุมผู้ตรวจประเมินเอกสารแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒           ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ ณ ห้องประชุมอำนวยการ ชั้น ๒               (ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อตรวจประเมินเอกสารหลักฐาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ไม่สามารถประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบ ๑/๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) เนื่องด้วยเอกสารฯดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินผลยังไม่แล้วเสร็จ หากมีการดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว จะแจ้งเวียนหนังสือให้ทราบ อีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ จากคณะกรรมการตรวจประเมินเอกสารแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป

         

                                                            ขอแสดงความนับถือ

อ่าน 274 ครั้ง