วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2019 14:15

มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย Featured

เขียนโดย... 

เรื่อง   มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ

เรียน   ผู้อำนายการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๘.๐๓.๑/๙๑๗๗                   ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

                   ๒. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก       เพื่อป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก เพื่อป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการสำคัญ คือ (๑) การใช้รถราชการ (๒) การเบิกค่าตอบแทน (๓) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และ (๔) การจัดหาพัสดุ และหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด นั้น

                 ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอส่งสำเนาหนังสือฯ และประกาศฯ ดังกล่าวมายังท่าน เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ท่านสามารถ ดาว์นโหลดเอกสาร     สิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (wwwnno.moph.go.th) หัวข้อ กระดานข่าว กลุ่มงานนิติการ เรื่อง “ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก       เพื่อป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

อ่าน 255 ครั้ง