วันจันทร์, 18 มีนาคม 2019 15:34

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น ดีมาก Featured

เขียนโดย... 

 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

ตามที่ จังหวัดน่าน มีประกาศจังหวัดน่าน ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดไว้ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามตัวชี้วัด โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดกิจกรรมให้มีการประกาศรายชื่อข้าราชการ ฯ ดังกล่าว นั้น

         ในการนี้ กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขออนุญาต เผยแพร่ประกาศฯ ดังกล่าว ผ่านเว็บไซค์ ทางกระดานข่าว กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (wwwnno.moph.go.th) และขออนุญาตเผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน

อ่าน 218 ครั้ง