วันศุกร์, 08 มีนาคม 2019 12:00

แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ Featured

เขียนโดย... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุชมนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

         หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม

        สสจ.น่าน ขอแจ้งเรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่า่น  

ตามคำสั่ง จังหวัดน่าน 3003/2562  ลว. 26 กุมภาพันธ์  2562

 

อ่าน 120 ครั้ง