วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2019 10:50

แบบสัญญาค้ำประกันผ่อนชำระหนี้ กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรืิรับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ Featured

เขียนโดย... 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

          สป.สธ โดย กองกฎหมาย แจ้งเวียน แบบสัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ ซึ่งแบบสัญญาฯ ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดเรียบร้อยแล้ว

          เพื่อใช้ในการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเกินสิทธิ หรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ

อ่าน 108 ครั้ง