วันพฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2019 17:16

คณะทำงานจัดทำเอกสารแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Featured

เขียนโดย... 

                      เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประกอบแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. ปลูก ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน (ITA) ร้อยละ ๙๐ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการปรับปรุงแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อตรวจประเมินหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๕ ดัชนี คือ (๑) ความโปร่งใส, (๒) ความพร้อมรับผิด, (๓) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน, (๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (๕) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

                    เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นไปด้วยความโปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒

                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕, มาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๙๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่าน 111 ครั้ง