วันพฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2019 17:00

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ ๒๘๐/๒๕๖๑ ลว ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ Featured

เขียนโดย... 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามและเครือข่าย) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่โปร่งใส เป็น1ใน4 ยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลโดยผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง และตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินITA (ร้อยละ90) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านที่ 310/2560 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินเอกสารแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินเอกสารแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แทน ดังนี้

อ่าน 185 ครั้ง