วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2019 10:42

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินคดีแพ่งที่กระทรวงสาธารณสุขถูฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่มีมูลคดีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยของแพทย์หรือพยาบาล Featured

เขียนโดย... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

           กองกฎหมาย สป.สธ. ส่งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินคดีแพ่งที่กระทรวงสาธารณสุขถูฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่มีมูลคดีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยของแพทย์หรือพยาบาล

          โดยให้ดำเนินการตามแนวทาง สำนักงานอัยการสูงสุดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๗(ปผ)/ว ๓๖๓   ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีสาระดังนี้

๑.    เมื่อได้รับหมายเรียก หรือทราบเรื่องราวการร้องทุกข์ ให้รีบแจ้งความร้องทุกขืให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบโดยเร็ว

๒.    ให้ สสจ. แต่งตั้งคณะทำงาน มีองค์ประกอบตามที่กำหนด เพื่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ ศึกษา วิเคราะห์ /จัดเตรียมข้อมูล และร่วมมือกับพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนและดำเนินคดีในชั้นศาล

๓.    เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่คณะทำงาน

๔.    เตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดี

๕.    ในระหว่างการทำงานของคณะทำงาน หากกำหนดเวลาที่ศาลกำหนด หรือกฎหมายบัญญัติ ผู้มีอำนาจลงนามในใบแต่งทนายความ หรือเอกสารที่ยื่นต่อศาล คือ นพ.สสจ./ สสอ./ ผอ.รพช. หรือ เจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องเป้นจำเลย

              เพื่อทราบ และศึกษารายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อนำไปปฎิบัติ

                                   

                                  กลุ่มงานนิติการ

อ่าน 65 ครั้ง