วันพุธ, 03 ตุลาคม 2018 15:09

แจ้งเรื่อง ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนครี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

เขียนโดย... 
อ่าน 84 ครั้ง