วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2018 10:11

ส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ Featured

เขียนโดย... 

รื่อง   ส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

        ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำในการจ่ายเงินบำรุง และรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

      ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงส่งคำสั่งฯ ดังกล่าว มายังท่าน เพื่อถือปฏิบัติ    

                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

                                                            ขอแสดงความนับถือ

อ่าน 845 ครั้ง