วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2018 09:59

ส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงฯ Featured

เขียนโดย... 

เรื่อง   ส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงฯ

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๘๙๕/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

        ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ ออกคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๘๙๕/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง และการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถือปฏิบัติตามคำสั่งฯ ดังกล่าว โดยให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๙๙๙/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง

         ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงส่งคำสั่งฯดังกล่าว มายังท่าน เพื่อถือปฏิบัติ     

                      จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

                                      ขอแสดงความนับถือ

อ่าน 5653 ครั้ง