วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2018 15:34

ส่งสำเนาแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ที่ราชพัสดุ)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอสำเนาคำสั่งจังหวัดน่านที่ 6426/2561 ลงวันที่                  18 เมษายน 2561  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ซึ่งมอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

อ่าน 510 ครั้ง