วันพุธ, 02 พฤษภาคม 2018 11:06

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการตลาดปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มของประเทศ Featured

เขียนโดย... 

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน/ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

         หัวหน้ากลุ่มงาน/ งาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

        กระทรวงสาธารณสุข ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/)ว ๒๐๐ ลว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการตลาดปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มของประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน ในช่วงที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดมาก

          ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้รับการสั่งการให้ดำเนินการตามนโยบาย ดังกล่าว

อ่าน 438 ครั้ง