วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2017 14:19

หนังสือสั่งการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เขียนโดย... 

 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่านเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เป็นประจำทุกเดือน เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

อ่าน 519 ครั้ง