วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2019 13:52

เชิญเสนอราคาจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลน่านและโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

     โรงพยาบาลในจังหวัดน่านมีความประสงค์จะสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจัดทำบัญชีราคาอ้างอิงในการจัดซื้อร่วมจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564

สามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลรายการ, รายละเอียดเงื่อนไขการเสนอราคา, คุณลักษณะเฉพาะ และแบบเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดซื้อร่วมได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมกันนี้

        ในการนี้ หากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีความประสงค์ จะยื่นเสนอราคาของรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจัดส่งใบเสนอราคาไปยัง

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 

ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการพิจารณาใบเสนอราคาได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน wwwnno.moph.go.th หัวข้อ จัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณ จินตนา (085 039 7081) คุณ นภาพร (089 553 1029)

 

อ่าน 415 ครั้ง