วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2019 13:39

ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อร่วม ยาและวัสดุการแพทย์ จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

     โรงพยาบาลในจังหวัดน่านมีความประสงค์จะสืบราคายาและวัสดุการแพทย์ทั่วไป เพื่อจัดทำบัญชีราคาอ้างอิงในการจัดซื้อร่วมจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564

สามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลรายการ, รายละเอียดเงื่อนไขการเสนอราคา, คุณลักษณะเฉพาะ และแบบเสนอราคายาและวัสดุการแพทย์ทั่วไป จัดซื้อร่วมได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมกันนี้

        ในการนี้ หากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีความประสงค์        จะยื่นเสนอราคาของรายการยาและวัสดุการแพทย์ทั่วไปดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและจัดส่งใบเสนอราคาไปยัง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  เลขที่ 467 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการพิจารณาใบเสนอราคาได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน wwwnno.moph.go.th หัวข้อ จัดซื้อจัดจ้าง

อ่าน 831 ครั้ง