Friday, 29 June 2018 11:27

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ คือรถพยาบาล (ตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย... 
อ่าน 98 ครั้ง