Monday, 05 February 2018 11:15

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างบริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ รถยนต์ทะเบียน กข 6655 น่าน

เขียนโดย... 
อ่าน 144 ครั้ง