สถานการณ์ไข้เลือดออก ณ 22 พฤษภาคม 2561

สรุปรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2561  ถึงวันที่  22 พฤษภาคม 2561

         นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม (26,27,66) จำนวนทั้งสิ้น 55 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 11.57 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

         พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 28 ราย เพศชาย 27 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.04 : 1

         กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 27.9 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี, 25 - 34 ปี, 5 - 9 ปี, 35 - 44 ปี, 55 - 64 ปี,45 - 54 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 19.44, 16.82, 15.84, 8.66, 8.31 และ 4.74 ตามลำดับ

         อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ นักเรียน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 15 ราย รองลงมาคือ อาชีพอื่นๆ, อาชีพรับจ้าง, อาชีพเกษตร, อาชีพทหาร/ตำรวจ, อาชีพ นปค., อาชีพงานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 11, 10, 10, 5, 3 และ 1 ราย ตามลำดับ

         พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน พฤษภาคม จำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 25 ราย จำนวนผู้ป่วยเดือนนี้( พฤษภาคม ) มากกว่าเดือนที่แล้ว (เมษายน) จำนวนผู้ป่วยเดือนนี้ ( พฤษภาคม ) เท่ากับ 25 ส่วนเดือนที่แล้ว (เมษายน ) เท่ากับ 11 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 6 ราย กุมภาพันธ์ 6 ราย มีนาคม 7 ราย เมษายน 11 ราย พฤษภาคม 25 ราย

         พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ 13 ราย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเท่ากับ 42 ราย พบผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าในเขตเทศบาล โดยจำนวนผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เท่ากับร้อยละ 72.92 ส่วนผู้ป่วยในเขตเทศบาล เท่ากับร้อยละ 27.08

         ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลทั่วไป เท่ากับ 16 ราย โรงพยาบาลชุมชน เท่ากับ 39 ราย

         อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อำเภอ แม่จริม อัตราป่วยเท่ากับ 43.75 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอ สองแคว, อำเภอ นาน้อย, อำเภอ เมืองน่าน, อำเภอ เชียงกลาง, อำเภอ ภูเพียง, อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ, อำเภอ บ้านหลวง, อำเภอ เวียงสา, อำเภอ ปัว, อำเภอ ท่าวังผา, อัตราป่วยเท่ากับ 41.98, 21.41, 19.71, 17.94, 11.21, 10.4, 8.44, 7.13, 4.65 และ 1.97 ตามลำดับ

 

Read 22 times

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000