ข่าวกิจกรรม

อบรมผู้ประกอบการร้านค้าและแกนนำ อสม. ด้านการจำหน่ายและใช้ยาอย่างสมเหตุผล

รพ.สต.บ้านบุปผาราม อ.ภูเพียง จ.น่าน ปี 2563

 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เภสัชกรตัวแทนจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมผู้ประกอบการร้านค้าและแกนนำ อสม. ด้านการจำหน่ายและใช้ยาอย่างสมเหตุผล ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม ตำบลบุปผาราม อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ อสม.บ้านบุปผารามจำนวน 18 คน และผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 22 คน การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีความรู้และความตระหนักในการลดการจำหน่ายยาที่เป็นอันตราย และแกนนำ อสม. สามารถให้คำแนะนำการใช้ยาของผู้ป่วยในชุมชนได้อย่างสมเหตุผลต่อไป