ข่าวกิจกรรม

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จัดประชุมชี้แจงโครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยงในครัวเรือน ณ รพ.สต.บ้านเมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

                  วันที่ 23 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และ รพ.สต.บ้านเมืองจัง จัดประชุมชี้แจงโครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยงในครัวเรือน ณ รพ.สต.บ้านเมืองจัง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน โดย อสม. จำนวน 12 คน จาก 6 หมู่บ้าน ในเขต รพ.สต.บ้านเมืองจัง ทั้งนี้มีการชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสำรวจยาในครัวเรือน แบบสอบถามการใช้ยาของผู้สูงอายุ และแบบตรวจร้านค้าปลีก