ข่าวกิจกรรม

คบส.น่าน จัดอบรมการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่า จัดอบรมการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน จ.น่านโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 31 คน ประกอบด้วยครูวิทยากร 6 คน, ครูแกนนำ อย.น้อยจากโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 15 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 10 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ไปส่งเสริมให้นักเรียน อย.น้อย มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs  รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมเหตุผล, การป้องกันข่าวปลอมด้านสุขภาพ และความรู้เรื่องกัญชา

เอกสารประกอบการประชุม