ข่าวกิจกรรม

จังหวัดน่าน เข้ารับโล่รางวัล ในเวทีประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ

วันนี้ 26 ก.พ. 2563 จังหวัดน่าน เข้ารับโล่รางวัล ในเวทีประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ จากท่านรองปลัด สธ. ดร.นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ จำนวน 2 รางวัลได้แก่
1. สสจ.น่าน ได้รับรางวัลเครือข่ายเภสัชสาธารณสุขจังหวัด ดีเด่น เขต 1 
2. วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน ได้รับรางวัลสาขาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น (เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเดียวในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์ GMP Cosmetic Asean)