ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561