สสจ.น่าน | เมืองน่าน | แม่จริม | บ้านหลวง | นาน้อย | ปัว | ท่าวังผา | เวียงสา
ทุ่งช้าง
เชียงกลาง | นาหมื่น | สันติสุข | บ่อเกลือ | สองแคว | ภูเพียง | เฉลิมพระเกียรติ

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Update: 29.01.2019   
 


นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
054-600070, 095-1682789
nipon.pat@gmail.com

...
 

นพ.ดิเรก สุดแดน
ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
054-600070, 089-5547995
dereksutdan@gmail.com

...


นางกานดา ยุบล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

081-3665151
---------

...


นายกมล เศรษฐ์ชัยยันต์
ปฏิบัติหน้าที่
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการวิชาการ)

---------
...

---------
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

---------
---------

...

นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
081-8839473

...
...

นางสาวอารุณรัตศ์ อรุณนุมาศ
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

086-4236504
...

นางพัชรา ถาวระ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

081-8816422
...

นางจินตนา จันทร์ดี
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

085-6943293

...

นายกมล  เศรษฐ์ชัยยันต์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
089-8525518


...

นางพรพิมล  หล้าปิงเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

086-1810592

...

นางสาวเฉลิมขวัญ  ขัดขจร
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
081-3879369


...

นางสาวสุนีย์พร ถีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

083-5672232

...

นายอานันต์ ศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

089-8520927
...

นายถนัด ใบยา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

083-8613068

นายสุรพงษ์ สิทธิชัย
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
---------


นางสาวอุบลรัตน์ จันต๊ะโมกข์
หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิต และยาเสพติด

091-9965149

นางสาวศศิลักษณ์ ปิยะสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

062-9492261


 

 
     อำเภอเมืองน่าน
กลับไปด้านบน
       

นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

054-719000 ต่อ 3132
Onat_pq@hotmail.com


นายนิยม ศิริ
สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน
084-8086660
niyomsiri50@hotmail.com
       
     อำเภอแม่จริม
กลับไปด้านบน
       

นพ.เทพวรวิทย์ ใจจะดี
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม
054-769036, 084-9888186
tepvorawit@hotmail.com

นายศิลป์ อายุยืน
สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
054-769039, 085-0371828
sin_mint@hotmail.com
       
     อำเภอบ้านหลวง
กลับไปด้านบน
       

นพ.กมล พรมลังกา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง

054-761060

นายเกษตร ปะทิ
สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
054-761043, 081-7968850
       
     อำเภอนาน้อย
กลับไปด้านบน
       

นพ.วิษณุ มงคลคำ
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อย

054-789209

นายจงจิต ปินศิริ
สาธารณสุขอำเภอนาน้อย
054-789422, 081-1112425
chongjita@hotmail.com
       
     อำเภอปัว
กลับไปด้านบน
       

นพ.กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

054-791104, 089-7008603
kkitisak_ks@yahoo.com

นายสุทิน เขื่อนเป็ก
สาธารณสุขอำเภอปัว
054-791246, 081-9926802
sutinkp@hotmail.com
       
     อำเภอท่าวังผา
กลับไปด้านบน
       

นพ.ดิเรก สุดแดน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวังผา

054-755516, 089-5547995
dereksutdan@gmail.com

นายชัยวุฒิ วันควร
สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา
054-799121, 081-2870381
ssotp3@gmail.com
       
     อำเภอเวียงสา
กลับไปด้านบน
       

นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา

054-690811, 081-7167646
kritapong.r@gmail.com

นายชุมพล สุทธิ
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
054-752304, 081-1119372
th_pui@hotmail.com
       
     อำเภอทุ่งช้าง
กลับไปด้านบน
       

นพ.มงคล ลัคนาเลิศ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง

054-795100, 086-5069098
eiaw.si116@gmail.com

นายกมล ไชยอามิตร
สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง
054-795104, 081-8817768
kamon502@hotmail.com
       
     อำเภอเชียงกลาง
กลับไปด้านบน
       

นพ.อภิชิต สถาวรวิวัฒน์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง
054-797111

นายชูชีพ ปัญญานะ
สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง
054-797101, 089-2648391
ck3_pun@hotmail.com
       
     อำเภอนาหมื่น
กลับไปด้านบน
       

นพ.ณรงค์ศักดิ์ แตงอ่อน
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น

054-787013

นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
054-787107, 084-3783502
mai.saratchan@gmail.com
       
     อำเภอสันติสุข
กลับไปด้านบน
       

นพ.กฤษณ์ ใจวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันติสุข

054-767045, 081-7240141
kjai1107@yahoo.com

นายอุดม พานิช
สาธารณสุขอำเภอสันติสุข
054-767363, 090-3183966
dompanich@gmail.com
       
     อำเภอบ่อเกลือ
กลับไปด้านบน
       

พญ.นฤมล คำเฝ้า
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ

054-778066

นายธนเสฏฐ์ สายยาโน
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ
054-778070
       
     อำเภอสองแคว
กลับไปด้านบน
       

พญ.ปุญญิสา อินไทย
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว

054-777085

นายอัชฌาวัฒน์ สมบัติ
สาธารณสุขอำเภอสองแคว
054-777088, 089-9553177
usc_uschawat@hotmail.com
       
     อำเภอภูเพียง
กลับไปด้านบน
       

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

054-601167, 085-6940424
nakroob_charin@hotmail.com


นายธวัช สิทธิยศ
สาธารณสุขอำเภอภูเพียง
054-601015, 081-8848652
tw.sty@hotmail.com
       
     อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
กลับไปด้านบน
       

นพ.ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

054-693549, 084-3685186

นายนิคม สุนทร
สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
054-693545, 081-2897059
nikom11@hotmail.com
       
Created by Piakung@2010.