สสจ.น่าน | เมืองน่าน | แม่จริม | บ้านหลวง | นาน้อย | ปัว | ท่าวังผา | เวียงสา
ทุ่งช้าง
เชียงกลาง | นาหมื่น | สันติสุข | บ่อเกลือ | สองแคว | ภูเพียง | เฉลิมพระเกียรติ

 << ดูเบอร์โทรผู้บริหาร คลิกที่นี่ !! >>

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Update: 24.12.2020   
 นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

...
 

นพ.ดิเรก สุดแดน
รอง นพ.สสจ.น่าน
(นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน))นางกานดา ยุบล
รอง นพ.สสจ.น่าน
(นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา))


นายกมล เศรษฐ์ชัยยันต์
รอง นพ.สสจ.น่าน
(ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านทันตสาธารณสุข))นางสาวอารุณรัตศ์ อรุณนุมาศ
รอง นพ.สสจ.น่าน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ)นายนิยม ศิริ
รอง นพ.สสจ.น่าน
(นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ)

     

.........................
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


.

นางพัชรา ถาวระ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

..

นางพรพิมล  หล้าปิงเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

   


นายอานันต์ ศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

...
...

นางจินตนา จันทร์ดี
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ


...

นางสาวสุมาลี ซุยหาญ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


...

นางสาวสุนีย์พร ถีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย


...

นางวรางคณา  เศรษฐ์ชัยยันต์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

     

นายสุรพงษ์ สิทธิชัย
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

     


นายถนัด ใบยา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการนางนฤมล สวัสดิผล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข


นางสาวอุบลรัตน์ จันต๊ะโมกข์
หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิต และยาเสพติด


นางสาวศศิลักษณ์ ปิยะสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก


 

 
     อำเภอเมืองน่าน
กลับไปด้านบน
       

พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน


นายจงจิต ปินศิริ
สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน
       
     อำเภอแม่จริม
กลับไปด้านบน
       

นพ.เทพวรวิทย์ ใจจะดี
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

.........................
สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
       
     อำเภอบ้านหลวง
กลับไปด้านบน
       

นพ.กมล พรมลังกา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง


นายเกษตร ปะทิ
สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
       
     อำเภอนาน้อย
กลับไปด้านบน
       

นพ.วิษณุ มงคลคำ
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อย


นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
สาธารณสุขอำเภอนาน้อย
       
     อำเภอปัว
กลับไปด้านบน
       

นพ.กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว


นายอัชฌาวัฒน์ สมบัติ
สาธารณสุขอำเภอปัว
       
     อำเภอท่าวังผา
กลับไปด้านบน
       

นพ.ดิเรก สุดแดน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวังผา


นายชัยวุฒิ วันควร
สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา
       
     อำเภอเวียงสา
กลับไปด้านบน
       

นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา


นายชุมพล สุทธิ
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
       
     อำเภอทุ่งช้าง
กลับไปด้านบน
       

นพ.มงคล ลัคนาเลิศ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง


นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล
สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง
       
     อำเภอเชียงกลาง
กลับไปด้านบน
       

นพ.อภิชิต สถาวรวิวัฒน์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

นายชูชีพ ปัญญานะ
สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง
       
     อำเภอนาหมื่น
กลับไปด้านบน
       

.........................

รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น


.........................
สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
       
     อำเภอสันติสุข
กลับไปด้านบน
       

นพ.กฤษณ์ ใจวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันติสุข


นายนิคม สุนทร
สาธารณสุขอำเภอสันติสุข
       
     อำเภอบ่อเกลือ
กลับไปด้านบน
       

นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ


นายธนเสฏฐ์ สายยาโน
สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ
       
     อำเภอสองแคว
กลับไปด้านบน
       

นพ.วุฒิไกร จิตอารี
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว


.........................
สาธารณสุขอำเภอสองแคว
       
     อำเภอภูเพียง
กลับไปด้านบน
       

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง


นายธวัช สิทธิยศ
สาธารณสุขอำเภอภูเพียง
       
     อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
กลับไปด้านบน
       

นพ.ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ


นายสมเกียรติ สิทธิยศ
สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
       
Created by Piakung@2010.