"ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านสุขภาพจังหวัดน่าน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัย งานวิชาการ และบทความต่างๆ ทางด้านสุขภาพและการบริการด้านสุขภาพของบุคลากรและหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดน่าน เผยแพร่เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและผู้ที่สนใจ ได้สืบค้นนำไปใช้เป็นประโยชน์และต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป"

 

 

ค้นหางานวิจัย

© 2017 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน