แสดง 1 ถึง 20 จาก 86 ผลลัพธ์

รายการประชุม

*ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม "คลิกปุ่มสีเขียว" ท้ายรายการ
#วันที่เวลาเริ่มประชุมชื่อการประชุมสถานที่ติดต่อผู้ประสาน
  
12021-11-0210:00 PMประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ครั้งที่10/64 ประจำเดือนตุลาคม 2564 (VDO conference ผ่านระบบ Zoom)ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนางสาวปิยธิดา จันทร์กูล
22021-10-2609:00 AMประชุมเตรียมความพร้อมนิเทศงาน ติดตาม กำกับ การปฏิบัติราชการคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ) จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนางสาวปิยธิดา จันทร์กูล
32021-10-2009:00 PMdefend งบประมาณ ปี 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2564ห้องหมอเมืองน่านนฤมล สวัสดิผล
42021-10-1901:00 PMข้อแนะนำการจัดทำ อวช. สำหรับเภสัชกร จ.น่านห้องประชุม 4 (เวียงใต้)ภก.เจนณรงค์ นิธิวัธพงษ์
52021-10-1509:00 AMDefend งบประมาณตามแผน ปี 2565 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ห้องหมอเมืองน่านนฤมล สวัสดิผล
62021-10-1109:30 AMประชุม คกก.กกบ ครั้งที่ 9/2564 วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ห้องหมอเมืองน่านนฤมล สวัสดิผล
72021-09-3009:00 PMประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2564 วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00-13.00 น.ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนางสาวปิยธิดา จันทร์กูล
82021-09-2901:00 PMประชุมนำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาสุขภาพองค์กรสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.30น. (ผ่านระบบ Zoom)ห้องประชุมหมอเมืองน่าน ชั้น 2นางนฤมล สวัสดิผล
92021-09-2008:30 AMประชุมนำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาสุขภาพองค์กรสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565ห้องประชุมหมอเมืองน่าน นางนฤมล สวัสดิผล
102021-09-1409:00 AMสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 ห้องประชุมหมอเมืองน่านน.ส.ชินารมณ์ คำฟองเครือ
112021-09-1308:30 AMประชุมเสนอแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565ห้องประชุมหมอเมืองน่านชินารมณ์ คำฟองเครือ
122021-09-1009:30 AMประชุมติดตาม กำกับการปฏิบัติงานของ หน่วยงานระดับอำเภอ (ผอ.รพท./รพช./สสอ.ทุกแห่ง)ณ ห้องประชุมหมอเมืองน่าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนางนฤมล สวัสดิผล
132021-09-0708:30 AMประชุมจัดทำแผนพัฒนาองค์กรสาธารณสุขน่าน ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2564ห้องประชุมหมอเมืองน่านนางนฤมล สวัสดิผล
142021-08-3109:00 PMประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ครั้งที่8 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (โดยระบบ VDO conference ผ่านระบบ Zoom)ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนางสาวปิยธิดา จันทร์กูล
152021-08-1101:30 PMประชุมติดตามกำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับอำเภอ/ตำบล ห้องประชุมเวียงน่าน (ห้องประชุม 3)นางนฤมล สวัสดิผล
162021-08-1009:00 AMประชุมสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน-อาเซียน ปีงบประมาณ 2564 เและจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขชายแดน-อาเซียน ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ zoomห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนางสาวเพ็ญนภา เสรีลักขณา
172021-08-0608:30 AMสรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2564 เขตสุขภาพที่ 1ห้องประชุม 2 สสจ.น่านน.ส.ชินารมณ์ คำฟองเครือ
182021-08-0601:00 PMการประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง รพ.สนาม 1-2564ห้องประชุมเวียงเหนือพท.พิมพ์พิศา แสนพลพ่าย
192021-08-0409:00 AMประชุมสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน-อาเซียน ปีงบประมาณ 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขชายแดน-อาเซียน ปีงบประมาณ 2565 ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนางสาวเพ็ญนภา เสรีลักขณา
202021-08-0309:00 PMประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยระบบ VDO conference ผ่านระบบ Zoomห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนางสาวปิยธิดา จันทร์กูล