แสดง 1 ถึง 20 จาก 43 ผลลัพธ์

รายการประชุม

*ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม "คลิกปุ่มสีเขียว" ท้ายรายการ
#วันที่เวลาเริ่มประชุมชื่อการประชุมสถานที่ติดต่อผู้ประสาน
  
12021-04-2008:30 AMสรุปการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1ห้องประชุมหมอเมืองน่านน.ส.ชินารมณ์ คำฟองเครือ
22021-04-1909:30 AMประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2564 ห้องประชุมหมอเมืองน่านนางนฤมล สวัสดิผล
32021-04-0909:00 AMประชุมการบริหารจัดการรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย (Ambulance Safety Solution)ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นางสาวนิภาพร มะโนไชย
42021-04-0808:30 AMประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบคัดกรอง บำบัดรักษา ผู้สูบบุหรี่ จังหวัดน่านห้องประชุมหมอเมืองน่าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนางสาวรัตนาภรณ์ ลาศนาวิน
52021-04-0208:30 AMประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคตาและพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ห้องประชุม ๑ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น ๒ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านนางนรีภัสร์ จรัสนิธิวัชร์
62021-04-0209:00 AMประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ครั้งที่ 3 /2564 (โดย Video Conference ผ่านระบบ Zoom)ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนางสาวปิยธิดา จันทร์กูล
72021-04-0208:30 AMประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านทักษะ การพูดเกลี้ยกล่อม ผูกยึด ผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างปลอดภัย และเทคนิคการป้องกันตัวณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านนที ใจเปรมปรีดี
82021-03-1808:30 AMตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดน่าน ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านน.ส.ชินารมณ์ คำฟองเครือ
92021-03-1201:30 PMขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานบูรณาการ NCD Clinic Plus จังหวัดน่าน รพ.น่านประทุมพร อินทรรัศมี
102021-03-1209:00 PMประชุมขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ณ จังหวัดน่านห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น ๕ อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่านนางนฤมล สวัสดิผล
112021-03-1108:30 AMประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเสริมพลังการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็น ลดแออัด ลดรอคอย (รพ.เวียงสา)ห้องประชุมโรงพยาบาลเวียงสานางสาวนิภาพร มะโนไชย
122021-03-1101:00 PMประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเสริมพลังการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็น ลดแออัด ลดรอคอย (รพ.ภูเพียง)ห้องประชุมโรงพยาบาลภูเพียงนางสาวนิภาพร มะโนไชย
132021-03-0809:00 AMประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (กกบ.) ครั้งที่ 3/2564ห้องประชุมหมอเมืองน่านนางนฤมล สวัสดิผล
142021-03-0508:30 AMประชุมคณะทำงานและประสานงาน โครงการ to be number one จ.น่าน ครั้งที่ 1/2564ห้องประชุมหมอเมืองน่าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนางปิยะธิดา ขุนชุ่ม
152021-03-0408:30 AMประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเสริมพลังการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็น ลดแออัด ลดรอคอย โรงพยาบาลนาหมื่นห้องประชุมโรงพยาบาลนาหมื่น อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านนางสาวนิภาพร มะโนไชย
162021-03-0401:00 PMประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเสริมพลังการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็น ลดแออัด ลดรอคอย โรงพยาบาลนาน้อยห้องประชุมโรงพยาบาลนาน้อยนางสาวนิภาพร มะโนไชย
172021-02-2509:00 AMประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ครั้งที่ 2/2564 (Video conference ผ่านระบบ Zoom)ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นางสาวปิยธิดา จันทร์กูล
182021-02-2308:30 PMประชุมชี้แจงคัดกรองมะเร็งและการส่งต่อห้องชมพูภูคา ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ รพ.น่านนางนรีภัสร์ จรัสนิธิวัสร์
192021-02-1909:30 AMประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดน่าน ( TO BE NUMBER ONE )ครั้งที่ 1 /2564ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่านนางปิยะธิดา ขุนชุ่ม
202021-02-1808:30 AMประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น ๕ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่านนางสาวนิภาพร มะโนไชย