ประกาศผลการสืบราคาการจัดซื้อร่วมด้าน ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564

         ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการสืบราคาเพื่อหาราคาอ้างอิงในการจัดซื้อร่วมด้านยา วัสดุการแพทย์ทั่วไป และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 และบัดนี้ได้ดำเนินการพิจารณาผลและคัดเลือกผู้จำหน่ายเรียบร้อยแล้ว นั้น

        ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอแจ้งผลการสืบราคาฯ ดังกล่าว เพื่อให้โรงพยาบาลใช้เป็นราคาอ้างอิงในการจัดซื้อ สามารถดาวน์โหลดบัญชีฯ ได้ตามที่แนบมาพร้อมกันนี้

 

หนังสือแจ้งโรงพยาบาล ผลการสืบราคาเพื่อหาราคาอ้างอิงในการจัดซื้อร่วม 2563-2564.pdf

หนังสือแจ้งบริษัท ผลการสืบราคาเพื่อหาราคาอ้างอิงในการจัดซื้อร่วม 2563-2564.pdf

บัญชีราคาอ้างอิงในการจัดซื้อร่วมด้านยา จังหวัดน่าน 2563-2564.pdf

บัญชีราคาอ้างอิงในการจัดซื้อร่วมด้านวัสดุการแพทย์ทั่วไป จังหวัดน่าน 2563-2564.pdf

บัญชีราคาอ้างอิงในการจัดซื้อร่วมด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดน่าน 2563-2564.pdf

คุณลักษณะเฉพาะ ยาจัดซื้อร่วม จ.น่าน 43 รายการ.pdf