logo header
  
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   เกี่ยวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ
1.
คำสั่งที่ 1493/2557 ลว 5 มิ.ย.57   เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
2.
คำสั่งที่ 1056/2557 ลว 2 พ.ค.57   เรื่อง มอบอำนาจให้ผวจ. ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัย ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
3.
คำสั่งที่ 525/2555 ลว 13 มี.ค.55   เรื่อง เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
4.
คำสั่งที่ 532/2555 ลว 10 เม.ย.55   ยกเลิก การมอบอำนาจด้านบริหารงานบุคคล ข้อ 1.3 ตามคำสั่ง 886/2554
5.
คำสั่งที่ 886/2554 ลว 28 ก.ค.54    ด้านการบริหารงานบุคคล
6.
คำสั่งที่ 2052/2553  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
7.
คำสั่งที่ 684/2553    เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
8.
คำสั่งที่ 685/2553    ด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ
9.
คำสั่งที่ 260/2555 ลว 12 ก.พ.2555 มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ
10.
คำสั่งที่ 2032/2551  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
11.
คำสั่งที่ 1491/2552 ลว 18 มิ.ย.2552  เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านคดี)
12.
คำสั่งที่ 1492/2552 ลว 18 มิ.ย.2552  เรื่อง มอบอำนาจมาตรการบังคับทางปกครอง
   เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป
1.
คำสั่งที่ 2336/2557  ลว 28 ส.ค.2557 มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
2.
คำสั่งที่ 516/2557  ลว 3 มี.ค.2557 มอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  
3.
คำสั่งที่ 2181/2554 ลว 7 ต.ค.54 มอบอำนาจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
4.
คำสั่งที่ 2691/2553 มอบอำนาจให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต
5.
คำสั่งที่ 923/2553   เรื่อง เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดิน
6.
คำสั่งที่ 2800/2546 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
   เกี่ยวกับการพิจารณาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือการต่างๆ
1.
คำสั่งที่ 1843/2557 ลว 15 ธ.ค.57  เรื่อง การดำเนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และ การดำเนินการตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 
2.
คำสั่งที่ 3137/2555 ลว 30 พ.ย.55  เรื่อง การอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ลงนามสัญญา ในประเทศ
3.
คำสั่งที่ 443/2556 ลว 20 มี.ค.56  เรื่อง การอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรมฯ (ฉบับที่ 2)
4.
คำสั่งที่ 1932/2555 ลว 30 พ.ย.55  เรื่อง การอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
5.
คำสั่งที่ 533/2555 ลว 10 เม.ย.55   เรื่อง การอนุญาตลา  ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต่างประเทศ หรืออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ
6.
คำสั่งที่ 2087/2553 เรื่อง การอนุญาตให้นักศึกษาของสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดูงานหรือฝึกปฏิบัติงาน 
   มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในเรื่องทั่วไป
1.
คำสั่งที่ 448/2558 ลว 16 มี.ค.2558 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.
คำสั่งก.สธ.ที่ 1181/2558 ลว 16 ก.ค.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
3.
คำสั่งสป.สธ.ที่ 1556/2558 ลว 16 ก.ค.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4.
คำสั่งก.สธ. ที่ 1180/2558 ลว 16 ก.ค.2558 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน
5.
คำสั่งที่ 2982/2556  ลว 1 ต.ค.56  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดี)
6.
คำสั่งที่ 2983/2556  ลว 1 ต.ค.56  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดีปกครอง)
7.
คำสั่งที่ 1454/2556 ลว 1 ต.ค.56   คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ
8.
คำสั่งที่ 117/2558 ลว 23 ม.ค.2558   มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา  (สสจ./สสอ./รพท./รพช.)
9.
คำสั่งที่ 2692/2553 ลว 22 ต.ค. 2553  มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง
10.
คำสั่งที่ 1745-1746/2556 ลว 11 พ.ย.56  มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ และรักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตบริการสุขภาพ
11.
คำสั่งที่ 157-160/2555 ลว 25 ม.ค.56  กำหนดเขตรวจราชการ และมอบหมายผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติหน้าที่
12.
คำสั่งที่ 625/2550 ลว 27 มี.ค.2550  มอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
   กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (ฉบับ Update ล่าสุด)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ.2551
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 2 ลว 26 ก.พ.2557 เรื่อง กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ.ฯ
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 3 ลว 26 ก.พ.2557 เรื่อง แบบตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ.2556
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553
กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการคุ้มครองพยาน พ.ศ.2553
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพฯ พ.ศ.2552
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2552
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 
ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
หนังสือสำนักงานก.พ.ตอบข้อหารืออำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา 57(11)
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 12 ว่าด้วยกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 28 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 29 ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2539
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2535
หนังสือ ก.พ.ที่ นร1011/ว19 ลว 14 ก.ค.2547 วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
   ช่องทางการร้องเรียน/ ติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 054-600070 โทรสาร 054-600070
ดูเพิ่มเติมในหมวดหมู่นี้: กฎหมาย »