วันพฤหัสบดี, 30 ธันวาคม 2021 11:34

วาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 12/2564

เขียนโดย... 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 5 มกราคม 2564   เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมหมอเมืองน่าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ระดับอำเภอประชุมผ่านระบบ ZOOM

----------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                       1.1 วาระของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน (นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)

                                    - สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

                       1.2 วาระของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน (นพ.ดิเรก สุดแดน)

     - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2564

                       1.3 วาระของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน (ทพ.กมล เศรษฐ์ชัยยันต์)

                       1.4 วาระของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน (นายนิยม ศิริ)

                       1.5 วาระของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน (นางจินตนา จันทร์ดี)

     1.6 วาระของผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน (นพ.กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ)

          - สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการในจังหวัดน่าน
                     - การจ่าย ATK เขต 1 (30/12/64)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

   - ฝ่ายเลขานุการ ได้นำรายงานการประชุมแนบหนังสือราชการแจ้งเวียน และวางไฟล์ที่เวปไซต์ของ สสจ.น่าน
                 - ไม่มีคณะกรรมการแจ้งแก้ไข -

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามความก้าวหน้าจากการประชุม ครั้งที่ 11/2564

                   3.1 ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ ของ สอน./รพ.สต ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)


ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

         4.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

               - Operation Vaccine

               - SAT

               - มาตรการ คำสั่ง

               - Covid Free Setting

         4.2 สถานการณ์ระบาดวิทยา ประจำเดือนธันวาคม 2564 (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)

         4.3 การดำเนินงานวัณโรค จังหวัดน่าน

         4.4 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ PM2.5 (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                    5.1 เรื่องจากโรงพยาบาลน่าน  โรงพยาบาลชุมชน

                    5.2 เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ

                    5.3 เรื่องจากผู้แทน รพ.สต

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

                    6.1 การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของบุคลากรในหน่วยงาน

                    6.2 สถานการณ์อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ควบคุมเข้มข้น (7 วัน)

                    6.3 กำหนดการประชุม กวป.ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

ฝ่ายเลขานุการ...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.น่าน
อ่าน 210 ครั้ง