ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มงานข้อมูลข่าวสาร งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวิจัยสาธารณสุข
 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ
 แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 แบบฟอร์มขอข้อมูล

 แบบระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล โครงการพระราชดำริ  แนวทางและแบบฟอร์มขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ จ.น่าน
แบบฟอร์มงานบริหารฯ แบบฟอร์มงานทรัพยากรบุคคล แบบฟอร์มงานการเงิน

 ขออนุมัติใช้รถยนต์ของ สสจ.น่าน new001
 บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 ตัวอย่างหนังสือราชการ
 ใบลาพักผ่อน
 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 ใบลาพักผ่อน(กลุ่มงานบริหารฯ สสจ.)
 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (กลุ่มงานบริหารฯ สสจ.)
 ใบลาอุปสมบท
 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
 ใบเบิกพัสดุ (พ3101)
 คำร้องแจ้งซ่อมบำรุง อาคารสถานที่และบ้านพัก new001
 คำร้องขอนำส่งจดหมาย/พัสดุทางไปรษณีย์ new001

 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 ขอย้าย

 หนังสือรับรองการตรวจสอบผลงานวิชาการ
 ใบลาออก พกส.
 ใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ

 แบบสัญญาศึกษาต่อ | ตัวอย่างการกรอก
 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

 แบบฟอร์มประเมินแพทย์เชี่ยวชาญ
 แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน(แพทย์ ทันตแพทย์)
 การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 แบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
 แบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ใบขอโอน | หนังสือขอลาออกจากราชการ
 แบบประเมินเลื่อนระดับชำนาญงาน
 แบบนับเกื้อกูลสำหรับตำแหน่งที่เปลี่ยนสายงาน
 เอกสารคัดเลือกฯ ชำนาญการและชำนาญการขอรับเงิน ปจต.

 แบบประเมินฯ ชำนาญการและชำนาญการขอรับเงิน ปจต.
 ข้อเสนอแนวคิดฯ ชำนาญการและชำนาญการขอรับเงิน ปจต.

 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่าน KTB Corporate Onine
 ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) ใหม่
 แบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษปี 2556
 หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิจ่ายตรง
 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 1)
 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 2)
 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
 ใบเบิกเงินค่าศึกษาบุตร (แบบ 7223)
 สัญญายืมเงิน (แบบ 8500)
 ใบเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
 แบบเบิกค่า OT | ใบสำคัญรับเงิน | แบบ บจ.2
แบบฟอร์ม ฌกส. เอกสารงานทรัพยากรบุคคล

 ใบสมัคร ฌกส.สสจ.น่าน
 ใบเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
 คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์(ทายาทเสียชีวิต) 
 คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ (สมาชิกเสียชีวิต) 
 ใบสำคัญรับเงินช่วยเหลือ 
 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
 หนังสือยินยอมให้หักเงินบำนาญ
 แบบแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกภาพ 
 แบบขอลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ

 ว10 ปี51 ว11 ปี51 ว12 ปี51 ว13 ปี51 ว14 ปี51 ว15 ปี51ว16 ปี51 ว17 ปี51 ว18 ปี51 ว19 ปี51 ว20 ปี51 ว21 ปี51 |
    ว2 ปี52 ว4 ปี52 ว5 ปี52 ว6 ปี52 ว7 ปี52 ว8 ปี52 ว9 ปี52 ว10 ปี52 ว11 ปี52 ว13 ปี52 ว16 ปี52
อ่าน 33566 ครั้ง