วันพฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2021 14:18

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและรับสมัครเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ

เขียนโดย... 

1.  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0209.05/2335 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วม “โครงการพัฒนาข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบายด้านสาธารณสุข (Policy Innovation Lab of Public Health) แบบมีส่วนร่วม”

2.  หนังสือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ด่วนมาก ที่ สธ 0307/ว1 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา”(Nursing Management of Eyelid Hygiene Care) ประจำปี 2564                 

อ่าน 46 ครั้ง