วันศุกร์, 03 มกราคม 2020 09:39

การย้ายหมุนเวียน นายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2563

เขียนโดย... 

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีการย้ายข้าราชการ 3 สายงาน

(นายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) ปี 2563 เฉพาะการย้ายข้ามจังหวัดเท่านั้น

 

วันที่ 2 - 15 ม.ค.2563

 - ผู้ขอย้าย แสดงความจำนงขอย้าย และผ่านความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

จนถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

- กลุ่มงานทรัพย์ฯ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ HROPS ภายในวันที่ 15 ม.ค.2563 

 

วันที่ 16 - 29 ม.ค.2563

- ส่วนราชการ ต้นทาง และ ปลายทาง พิจารณาให้ความเห็นการย้าย

ผ่านระบบ HROPS ภายในวันที่ 29 ม.ค.2563 เวลา 16.30 น.

(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

อ่าน 354 ครั้ง