Monday, 16 December 2019 15:20

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์ชาวชนบท(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2563

เขียนโดย... 

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์ชาวชนบท(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2563

อ่าน 76 ครั้ง