วันศุกร์, 05 ตุลาคม 2018 14:16

การจัดทำข้อมูลภาระงานของสายงานวิชาชีพ

เขียนโดย... 

การจัดทำข้อมูลภาระงานของสายงานวิชาชีพ (FTE) ของหน่วยบริการในสังกัดเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อทบทวนกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยบริการ

อ่าน 134 ครั้ง