วันพุธ, 25 มกราคม 2017 10:56

มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ส่งสำเนาคำสั่งสาธารณสุขที่ ๘๙๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

อ่าน 430 ครั้ง