วันพุธ, 10 มีนาคม 2021 13:53

ส่งสำเนาหนังสือประชุมและอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ

เขียนโดย... 

1.  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.06/ว 1003 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารโครงการประกันภัยอุบัติเหตุบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 2

 2.  หนังสือภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ที่ อว 8393(8).16/134 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์2564เรื่อง ขอความอนุเคราหะประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน

3.  หนังสือมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ อว 7303/ว 0100 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2564

อ่าน 98 ครั้ง