พิมพ์หน้านี้
วันพุธ, 03 มีนาคม 2021 10:09

ส่งสำเนาหนังสือประชุมและอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ

เขียนโดย... 

1. หนังสือสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ที่ อว 78.23/ว 00105 ลงวันที่  21 มกราคม 2564 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

2. หนังสือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ที่ สธ 0307/ว 7 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564     เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 14

3. หนังสือสถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ที่ สธ 0319/50 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอเชิญแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Case Base Learning in Geriatric Ambulatory Care” รุ่นที่ 5

 4. หนังสือแพทยสภา ที่ พส 012/ว 1477 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอส่งประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี พ.ศ.2564

 5. หนังสือสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ที่ สพท 0339.1/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติพยาบาลเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 10 โดยไม่ถือเป็นวันลา      

 

อ่าน 125 ครั้ง