พิมพ์หน้านี้
วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2021 11:29

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและรับสมัครเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ

เขียนโดย... 

1.  หนังสือโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ที่ สธ 0308/ว 10853 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพ

2.  หนังสือคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ อว 7340/ว 0104 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

อ่าน 45 ครั้ง