วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2019 15:59

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(166)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร สามารถดาวน์โหลดดูรายละเเอียดได้ตามไฟล์แนบ
1. หนังสือที่ ศธ 0522.08(01)/ว 3250 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
2. หนังสือที่ ศธ 0514.10/ว.4755 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
3. หนังสือที่ ศธ 0517.0724/พิเศษ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว3 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Selection and Assessment in Organizations”
5. หนังสือที่ สธ 0213.091/ว.2840 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Update in Emergency Management
_____________________________
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 508 ครั้ง